2 % z dane

Do 15. 02. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Do tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane“ (nájdete v prílohe) doplňte Vaše údaje (všetky nájdete v tlačive od zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane“).

Obe tieto tlačivá, teda „Vyhlásenie“ spolu s „Potvrdením“, doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Skate Žilina_Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO_2023

 

Pre tých, ktorí si tlačivo vypĺňajú sami:

Názov: Skate Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42216591
Adresa: A. Bernoláka 31, 010 01 Žilina
IBAN: SK8756000000008731493001, Prima banka, a. s.
Kód banky: 5600

ĎAKUJEME !!!